NADRUKI REKLAMOWE

1. Zamawiający zobowiązuje się wyłączyć Producenta ze wszelkich ewentualnych spraw związanych z roszczeniami osób trzecich za naruszenie ich praw.
2. Zamawiający zobowiązuje się wyłączyć Producenta od odpowiedzialności za treść zawartą w nadrukach.
3. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie produktów wykonanych przez Producenta w materiałach reklamowych, informacyjnych oraz jako próbek możliwości technicznych Producenta.
4. Kolory tkanin i druku w gotowym wyrobie mogą się różnić o kilka procent od przedstawionych w projekcie.
5. Sposób szycia i podział tkaniny na wyrobie mogą się różnić od przedstawionych na szablonie.
6. Zadruk sublimacyjny jest wykonywany jednostronnie na białej tkaninie.
7. Tkanina pozostaje biała po lewej stronie.
8. Zamawiający oświadcza, że akceptuje poniższy projekt, wg którego zostanie wykonany nośnik reklamowy.
9. Wszelkie błędy w logotypie, treści, kolorach, błędy literowe w tekście itp. błędy zawarte w tym projekcie nie są podlegają reklamacji.
10. Jakiekolwiek zmiany po akceptacji projektu wymagają powtórzenia procedury projektowej.

 

 

 

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

1. Producent nie ponosi winy ani odpowiedzialności za opóźnienia produkcyjne wynikające ze zmian jakich dokonuje klient po przyjęciu zamówienia do realizacji.
2. Wszelkie zmiany dokonywane telefonicznie, muszą zostać zgłoszone do Producenta również w formie pisemnej.
3. Materiały oraz płyty CD, dostarczone przez zleceniodawcę pozostają własnością Producenta. Mogą zostać zwrócone wyłącznie w przypadku pisemnej prośby Zamawiającego złożonej przy zamówieniu – w terminie do 7 dni od daty realizacji zamówienia. Po upływie w/w okresu drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za przekazane materiały.
4. Przekazane przez kontrahentów pliki nie są objęte archiwizacją w Mitko Sp. z o.o.
5. Producent nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość przygotowanych plików oraz błędy literowe bądź kolorystyczne w nich zawarte.
6. Obowiązkiem Zamawiającego jest sprawdzenie plików i dostarczenie ich w bezbłędnej formie.
7. Wszelkie ingerencje w pliki związane z nieprawidłowym ich przygotowaniem będą się wiązały z dodatkowymi opłatami według stawki za godzinę pracy grafika Producenta, o czym powiadomimy przed faktem w formie pisemnej.
8. W przypadku konieczności wykonania wydruków próbnych ich koszt zostanie doliczony do wartości faktury.
9. Niedostarczenie wzorca kolorystycznego do zlecenia, skutkuje drukiem z przygotowanego pliku.
10. Producent nie ponosi odpowiedzialności za odwzorowanie wydrukowanego koloru.

 

 

 

PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Firma Mitko Sp. z o.o. (zwana dalej Producentem) deklaruje, że produkt został wykonany z najwyższą starannością.
2. W razie stwierdzenia jakichkolwiek wad, Zamawiający ma prawo wnieść pisemną reklamację do Producenta w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wady.
3. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków, Zamawiający ma prawo wnieść pisemną reklamację w terminie 14 dni od dnia dostawy.
4. Skutkiem niezachowania tych terminów jest utrata prawa dochodzenia roszczeń z tego tytułu.
5. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis wady lub braku, informacje o dacie ich stwierdzenia, a także dokumentację zdjęciową je potwierdzające.
6. Producent w terminie 7 dni od dnia doręczenia kompletnej reklamacji udzieli Zamawiającemu odpowiedzi w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji.
7. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Producent w piśmie tym poinformuje Zamawiającego o terminie i sposobie odbioru przedmiotu reklamacji.
8. Reklamowany towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie i zabezpieczony do transportu.
9. Producent zobowiązuje się do usunięcia wady lub braku w terminie 21 dni od daty dostarczenia przedmiotu reklamacji do siedziby Producenta lub innego wskazanego przez niego miejsca.
10. Producent poinformuje Zamawiającego o terminie i sposobie dostarczenia naprawionego towaru.
11. Okres gwarancji zostanie wydłużony o termin odpowiadający okresowi naprawy.